werkwijze en aanbod

Wanneer u contact neemt met 1 van de collega’s, of via het algemeen nummer, zal eerst telefonisch met u overlopen worden bij wie u het beste geholpen zou kunnen worden. Wij houden hierbij vooral rekening met uw problemen en de specialisaties van de verschillende medewerkers, om een zo goed mogelijke match te vinden. We houden hierbij geen rekening met het feit dat er bij uw psycholoog of psychotherapeut al dan niet terugbetaling van een deel van de kosten is. Elke mutualiteit heeft een andere regeling, waardoor iedere situatie specifiek moet bekeken worden. Soms wordt enkel bij een psychotherapeut terugbetaald, soms enkel bij een klinisch psycholoog. Al onze psychologen zijn psychotherapeut, of in opleiding psychotherapie of starten binnenkort met een psychotherapieopleiding. Voor wat betreft de CM, die vanaf 2020 een kleine terugbetaling van 10 euro/sessie, voor een maximum van 24 sessies voorziet bij volwassenen die geen kinderbijslag meer genieten, is dit dus enkel bij psychotherapeuten die ten vroegste in hun 3de jaar opleiding zitten. Klinisch psycholoog zijn is voorde CM niet voldoende en ook geen voorwaarde. De CM voorziet ook voor jongeren tot 25 jaar, die nog kinderbijslaggerechtigd zijn, een terugbetaling van maximum 30 euro per sessie, voor maximaal 24 sessies. De Voorzorg voorziet enkel een terugbetaling van maximum 30 euro voor jongeren tot 18 jaar, dit enkel bij klinisch psychologen.

Tessaract staat als team garant voor de professionaliteit van al zijn medewerkers, los van het al dan niet in aanmerking komen voor terugbetaling.

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt, worden steeds één of enkele kennismakingsgesprekken gepland. Doel hiervan is dat de psycholoog voldoende zicht kan krijgen op uw problemen en de factoren die daarbij een rol spelen. Voor uzelf bieden deze eerste gesprekken u de kans de hulpverlener en zijn werkwijze te leren kennen.

Na deze intakefase worden in onderling overleg afspraken gemaakt over een eventuele vervolgtherapie.

Soms volstaat het kunnen vertellen van een levensverhaal of het krijgen van enkele adviezen.Verdere mogelijkheden zijn: (kortdurende) psychologische begeleiding, psychiatrische begeleiding, psychoanalytische therapie, cliëntgerichte therapie, relatietherapie, gezinstherapie, ouder-kind begeleiding, groepstherapie op psychodynamische basis, interculturele hulpverlening (Turks)

Meer informatie over deze verschillende soorten therapie vindt u hier:
psychologische begeleiding
psychoanalytische therapie
relatietherapie
groepstherapie op psychodynamische basis
psychiatrische begeleiding
gezinstherapie of ouder-kindbegeleiding
cliëntgerichte therapie

Sinds maart 2019 bieden we ook jobcoaching aan.

Wanneer de psycholoog of psychiater het aangewezen vindt zal zij samenwerken met, of doorverwijzen naar een andere specialist (psychiater, kinderpsychiater, speltherapeut, geriater, of huisarts). Dit gebeurt evenwel steeds in overleg met de patiënt. Dit wordt trouwens ook vereist door de deontologische code waaraan de psycholoog gebonden is. De regels rond het beroepsgeheim worden steeds gerespecteerd.

Close
Menu